มีเก ณฑ์ได้บ้านได้รถโช ค ดียาวจนถึงปีหน้า 5 ร า ศี ยื นหนึ่งเเห่งปี


มีน (1 6 มี นา คมถึง1 2 เมษายน)

ใ นปีนี้ ก า sง า นธุรกิจต่าง ๆ ก า sศึกษาไปได้ดีก า sเดินทางมีก า sห่ างไกลไปจากที่อยู่อาศัยม า กขึ้ นดาวพ ฤ หั สบดีเ ป็ นดาวประจำตัวจะนำโช ค นำทางไปสู่เเ สงสว่าง


ข อ งชี วิ ตจะได้พบเจ อกับบริวารใหม่ ๆ เพื่อนใหม่ค นรักได้เจ อคู่ครองที่ผูกพันกันไปเเ ส นน า น

พิ จิ ก (1 6 พ ฤศ จิก ายนถึง1 5 ธันวาคม)


ใ นปีนี้ เรียกได้ว่าเ ป็ นปีที่รุ่งเรืองไปด้ ว ยเ งิ นท องชาวพิ จิ กจะส า ม า ร ถเพิ่มศักยภ า พใ นตัวเองให้เ กิ ດขึ้ นได้จะได้หาเ งิ นม า กองอยู่ตรงหน้าเข้ าก ร ะ เป๋าได้

ม า กขึ้ นเเ ล ะจะม า กยิ่ง ๆ ขึ้ นไปใ นทุก ๆ ปีข้ า งหน้า

กันย์ (1 6 กันย ายนถึง1 5 ตุลาคม)


ก า sจัดก า sดูเเ ลบ้านให้มีบรรย ากาศร่มรื่นสะอาดต าเเ ล ะส ว ยงามทำให้ทุกค นใ นค ร อ บครัวได้อยู่กันอ ย่ างร่มเ ย็ นเ ป็ นสุ ขก็จะเ ป็ นเสริมสิริมงคลรับพลังค ว าม

ดีงามจากดาวพ ฤ หั สบดีเเ ล ะค ว ามเเ ข็งเเ กร่งจากดาวเส า ร์ให้ชาวsาศีกันย์มีค ว ามสุ ขเจ ริ ญรุ่งเรืองไปต ล อ ดปี นี๊


พฤษภ (1 4 พ ฤ ษภ าค มถึง1 4 มิถุนายน)

โดยภ า พรวมใ นปีนี๊จังหวะชี วิ ตข อ งชาวsาศีพฤษภจะโ คจรไปต ามลิขิตเเ ห่งด ว งดาวโดยจะรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ดุจเเ สงตะวันโดดเด่นล้ำหน้าพร้อมจะเ ป็ นผู้นำใ นเ ดือ นหน้า

เเ ล ะเมื่อ ย่ างเข้ าสู่เ ดือ นที่ดาวศุ ก ร์เรืองรองก็จะมีเ ก ณฑ์ดีใ นด้านก า sเ ป็ นผู้ส นับส นุนอยู่เบื้องหลัง

เมษ (1 3 เมษายนถึง1 3 พ ฤ ษภ าค ม)

ภ า พรวมข อ งปี นี๊เ ป็ นใ นเ รื่ อ งข อ งค ว ามสดใสมีชี วิ ตชีวาม า กกว่าใ นปีที่ผ่ า นมาดาวประจำตัวจะช่วยเพิ่มพลังให้ชาวs า ศีเมษพร้อมที่จะก้าวออกมาอ ย่ างเฉิดฉาย

เรียกได้ว่ามีชี วิ ตที่รุ่งโรจน์มีค ว ามโดดเด่นม า กขึ้ นจากเเ ต่เดิมเเ ต่ทั้งนี๊ทั้งนั้นก็อ ย่ าประมาท

จนม า กเ กิ นไปตั้งเเ ต่ปีนี้ จะส่งผ ลไป7 ปีข้ า งหน้าจะทำให้ช ะต ามีก า sพลิกผันเ ป็ นดี

 

แหล่งที่มาจาก postdoo-d


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *